KNIHOVNÍ A INTERNETOVÝ ŘÁD

Knihovní řád Městské knihovny Telč

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická osoba, která dodržuje knihovní řád MěK Telč, k čemuž se zaváže podepsáním čtenářské přihlášky. Registrace dítěte do 15 let je podmíněna souhlasem zákonného zástupce, který současně podepíše přihlášku čtenáře. Tím stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte. Při zápisu předkládá čtenář průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). Osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. Podle tohoto zákona knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště.
2. Povinností čtenářů je dodržovat knihovní řád a respektovat pokyny knihovníků. Hrubé porušování knihovního řádu může mít za následek ztrátu oprávnění používat služeb knihovny. Čtenář je povinen oznámit pracovníkům knihovny změny jména, adresy, ztrátu čtenářského průkazu.
3. Oddělení pro dospělé je přístupno čtenářům starším 15 let.
4. Výše čtenářských poplatků:
– registrační poplatky
dospělí – 150 Kč za rok (možno splácet pololetně)
děti do 15 let, studující, důchodci – 80 Kč za rok (možno splácet pololetně)
– vystavení čtenářského průkazu – 10 Kč
5. Výpůjční lhůta je dána podle typu knihovních jednotek:
knihy – 1 měsíc
časopisy, hry – 14 dní
Čtenář může požádat o její prodloužení, pokud dokument není rezervován dalším čtenářem.
6. Čtenář je povinen vrátit půjčené knihy a časopisy ve stanoveném termínu a ve stavu v jakém je převzal. Knihy vypůjčené z knihovny nesmí čtenář půjčovat dalším osobám. Každý čtenář si ve vlastním zájmu prohlédne při půjčení knihy a časopisy. Případné poškození ohlásí pracovnicím knihovny. V opačném případě ručí za každé poškození, které bude zjištěno při vracení.
7. Sankční poplatky. Po uplynutí výpůjční lhůty je čtenář upomenut (písemně nebo emailem) a zaplatí stanovené poplatky z prodlení, které činí:
I. upomínka – 10 Kč (nezasílá se poštou)
II. upomínka – 20 Kč
III. upomínka – 50 Kč (doporučeně)
IV. upomínka – 100 Kč (doporučeně do vlastních rukou – doručenka)
Nevrácené knihy budou vymáhány prostřednictvím komise k projednávání přestupků města Telče.
8. Náhrady ztrát a poškození
Ztrátu a poškození knihy nebo časopisu je čtenář povinen oznámit.
Ceník sankcí – náhrady:
ztráta knihy
– stejné vydání téže knihy
– další vydání téže knihy
– fotokopie stejného titulu + vazba
– finanční náhrada:
   – knihy vydané před rokem 1995 – cena knihy + 200%
   – knihy vydané po roce 1995 – cena knihy + 100%
ztráta časopisu
– stejný titul časopisu
– cena časopisu + 100%
deskové hry
– poškození či ztráta jednotlivých komponentů hry, které znemožní hru dále používat, musí čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu
poškození knihy
– náhrada až do výše 100 % z pořizovací ceny knihy
– poškození čárového kódu – 10 Kč
– ztráta čtenářského průkazu – 20 Kč
– poškození obalu knihy – 20 Kč
9. Poskytování MVS
Městská knihovna Telč zprostředkovává svým čtenářům půjčení literatury, kterou nemá ve vlastním fondu z knihoven ČR prostřednictvím MVS. Příspěvek na poštovné MVS činí 60 Kč, pokud není stanoveno jinak v podmínkách knihovny, která žádané knihy půjčuje.
Při ztrátě nebo poškození knihy zapůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla. Také výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí kromě upomínek knihovny i poplatky půjčující knihovny.
10. Zvláštní jednorázové výpůjčky mohou být poskytnuty i těm občanům, kteří se nechtějí stát stálými čtenáři knihovny v Telči po předložení průkazu totožnosti. Poplatek za jednorázovou výpůjčku (max. 3 svazky) činí 10 Kč.
11. U každého čtenáře, který pobývá v místě působení knihovny krátkodobě nebo zde má pouze přechodné bydliště, má knihovna právo předem žádat o složení zálohy v minimální výši 100 Kč za každou zapůjčenou knihu. U hodnotných knih může být tato záloha dle zvážení pracovníků knihovny zvýšena až na současnou cenu knihy. Knihy, jejichž pořizovací cena je 500 Kč a výše, se půjčují pouze proti podpisu čtenáře.
12. Čítárnu mohou navštěvovat pouze čtenáři, kteří mají zaplaceny příslušné poplatky. S vypůjčenými časopisy a knihami v čítárně je nutné zacházet šetrně.
13. Ve všech prostorách knihovny je nutno zachovávat klid.
14. Uživatelé počítače mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disky počítače jakékoliv soubory, instalovat jakýkoliv software ani měnit nastavení operačního systému či nainstalovaných aplikací.
15. Ceník počítačových služeb:
Internet:
Pro registrované i neregistrované uživatele MěK Telč je umožněn přístup na internet zdarma. Internet v dětském oddělení je určen pro čtenáře do 15 let. Pravidla pro využívání internetu jsou stanovena v provozním řádu veřejného internetu MěK Telč.
Kopírování a tisk:
– černobílý tisk stránky A4 jednostranně 3 Kč
             A4 oboustranně 4 Kč
– psaní v textovém editoru Word – zdarma
16. Uživatelé mohou využívat kopírovací služby z dokumentů, které má knihovna ve svém knihovním fondu.
Ceník xerografických služeb:
– černobílý tisk stránky A4 jednostranně 3 Kč
                                         A4 oboustranně 4 Kč

Změna Knihovního řádu byla schválena na 27. schůzi rady města dne 15. 11. 2023 usnesením UR 429-3/27/2023. Knihovní řád v Městské knihovně Telč nabývá platnosti 1. 1. 2024

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO INTERNETU 

Při využití internetu Městská knihovna Telč neumožňuje anonymní přístup k výpočetní technice ve svém majetku, neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese žádnou odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.

Dospělé oddělení
a) Registrovaným čtenářům knihovny s vyrovnanými závazky vůči knihovně a po předložení platného čtenářského průkazu je umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
b) Neregistrovaným návštěvníkům je po předložení průkazu totožnosti umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.  
Dětské oddělení
a) Registrovaní čtenáři do 15 let – přístup k internetu mají pouze v dětském oddělení po předložení platného čtenářského průkazu a s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Bezplatný přístup je umožněn po dobu 20 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
b) Neregistrovaní návštěvníci do 15 let – přístup k internetu mají pouze v dětském oddělení po předložení písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Bezplatný přístup je umožněn po dobu 20 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.

1. Každý uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem internetu MěK Telč a řídit se jeho ustanoveními, dbát pokynů pracovníků knihovny, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny a zabezpečení řádného chodu služeb.

2. Internet je bezplatně přístupný návštěvníkům v čítárně dospělého oddělení a v dětském oddělení pro čtenáře do 15 let, především jako zdroj informací sloužící výhradně k jejich osobní potřebě a studijním účelům.

3. Každý uživatel je povinen hlásit zahájení i ukončení práce s internetem knihovníkovi. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny.

4. Přístup k počítači je možné předem objednat osobně v knihovně nebo telefonicky na čísle 567 112 449. Rezervace propadá po 10 minutách prodlení.

5. Uživatelé počítače mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disky počítače jakékoliv soubory, instalovat jakýkoliv software ani měnit nastavení operačního systému či nainstalovaných aplikací.

6. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele.

7. Informace a soubory vytvořené při práci na počítači si mohou uživatelé nahrát na CD nebo odnést s použitím vlastního vyměnitelného flash disku. Informace a soubory lze rovněž vytisknout. Cena jedné tištěné stránky ve formátu A4 činí 3 Kč.

8. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí prohlížet, šířit a stahovat z internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, národnostně a nábožensky urážlivý obsah, stránky propagující rasismus a podněcující k násilí a užívání drog.

9. Za obsah souborů stažených z internetu ani za problémy způsobené neodbornou manipulací s nimi, či jejich instalací nebo nedodržováním pokynů jejich tvůrců nenese knihovna žádnou odpovědnost, stejně jako za jejich případné zavirování. Knihovna nezodpovídá za rychlost spojení nebo dostupnost jednotlivých služeb a zdrojů internetu a za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. Přístup k internetu nesmí byt zneužit pro jakoukoli reklamní nebo komerční činnost. Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za svoji činnost a za obsah jím šířených materiálů podle platných zákonů České republiky.

10. Uživatel je zodpovědný za škody způsobené na výpočetní technice i na předinstalovaném softwaru. Je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním, hlukem nebo používáním mobilního telefonu ostatní uživatele, zachovávat základní etické a hygienické normy a pravidla chování v počítačové síti. U PC není dovolena konzumace jídla a pití.

11. V případě porušení provozního řádu internetu MěK Telč, může být uživatel vykázán z knihovny stejně jako osoby pod vlivem omamných látek, osoby ohrožující svých chováním bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců knihovny.

12. Čtenář musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

Provozní řád veřejného internetu v Městské knihovně Telč byl projednán a schválen na 37. schůzi rady města dne 4. 5. 2016 usnesením UR 587-3/37/2016.
Provozní řád veřejného internetu v Městské knihovně Telč nabývá platnosti 12. 5. 2016.